2009-04-15 18:03:22# 136. lþ.#F 132.#2. fundur. Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði., til 18:04:03| A gert 16 9:9
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 136. lþ.

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 461. mál (heildarlög). --- Þskj. 931.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:03]

Frv. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BjörgvS, BjörkG, DPál, EMS, EBS, GuðbH, GAK, GSv, HSH, JóhS, JBjarn, JM, KJak, KaJúl, KolH, KHG, KLM, KHeim, LB, MÁ, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

30 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, EKG, EyH, GMJ, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.