2009-04-15 18:06:28# 136. lþ.#F 132.#5. fundur. Tekjuskattur., til 18:07:16| A gert 16 8:25
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 136. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 3. umr.

Stjfrv., 366. mál (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti). --- Þskj. 868, frhnál. 922.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:06]

Brtt. í nál. 922 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BjörgvS, BjörkG, DPál, EMS, EBS, GuðbH, GAK, GSv, HSH, JóhS, JBjarn, JM, KJak, KaJúl, KolH, KHG, KLM, KHeim, LB, MS, MÁ, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (ÁKÓ) greiddi ekki atkv.

28 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, EKG, EyH, GMJ, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BjörgvS, BjörkG, DPál, EMS, EBS, GuðbH, GAK, GSv, HSH, JóhS, JBjarn, JM, KJak, KaJúl, KolH, KHG, KLM, KHeim, LB, MS, MÁ, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

28 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, EKG, EyH, GMJ, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KVM, KÓ, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.