2009-04-17 11:13:43# 136. lþ.#F 134.#3. fundur. Ríkisendurskoðun., til 11:15:59| A gert 20 8:39
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur, 136. lþ.

Ríkisendurskoðun, frh. 2. umr.

Frv. GSv o.fl., 416. mál (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum). --- Þskj. 705, nál. 866.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:15]

Brtt. í nál. 866, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, DPál, EBS, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HSH, HerdÞ, JBjarn, JM, KVM, KJak, KolH, KHG, KHeim, LB, MS, MÁ, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, StB, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BÁ, BJJ, EKG, EMS, EyH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JónG, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, REÁ, SVÓ, VS, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:14]

Gunnar Svavarsson:


1. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.