2009-04-17 20:37:18# 136. lþ.#F 135.#6. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 20:38:53| A gert 20 8:42
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 136. lþ.

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 454. mál. --- Þskj. 829.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:38]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EyH, GMJ, GuðbH, GAK, GSv, HSH, HerdÞ, JóhS, JM, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KHeim, LB, MS, MÁ, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (BÁ, BJJ, BjarnB, EMS, EBS, GSB, GÞÞ, HHj, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, KÞJ, KLM, ÓN, VS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:37]

Gunnar Svavarsson:


[20:38]

Lúðvík Bergvinsson: