2008-12-11 19:22:46# 136. lþ.#F 54.#1. fundur. Gjald af áfengi og tóbaki., til 19:22:56| A gert 12 9:24
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 136. lþ.

Gjald af áfengi og tóbaki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 232. mál (hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds). --- Þskj. 320.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:22]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GSB, GÞÞ, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, KÓ, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SVÓ, StB, ÖJ.

28 þm. (AtlG, ÁÓÁ, BjörgvS, EMS, EyH, GuðbH, GAK, GSv, HSH, HHj, HöskÞ, JM, KVM, KJak, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, MS, SKK, SF, SJS, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.