2008-12-12 15:42:53# 136. lþ.#F 55.#6. fundur. Tollalög., til 15:43:26| A gert 12 16:1
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 136. lþ.

Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 193. mál (landið eitt tollumdæmi). --- Þskj. 324.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:43]

Frv. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁKÓ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GAK, HSH, HHj, IllG, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KÓ, KHG, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞBack.

1 þm. (AtlG) greiddi ekki atkv.

28 þm. (ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, GHH, GSB, GÞÞ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JónG, KVM, KJak, KolH, KÞJ, KLM, MS, RGuðb, SJS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.