2008-12-12 15:43:31# 136. lþ.#F 55.#7. fundur. Umgengni um nytjastofna sjávar., til 15:45:32| A gert 12 16:1
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 136. lþ.

Umgengni um nytjastofna sjávar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 120. mál (útflutningur óunnins afla). --- Þskj. 311, nál. 318, frhnál. 319.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:44]

Brtt. í nál. 318 felld með 24:14 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GMJ, GAK, HSH, JBjarn, JM, KHG, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁKÓ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BBj, EKG, EMS, EBS, GuðbH, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, KVM, KaJúl, KÓ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SVÓ, StB.

25 þm. (ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, GHH, GSB, GÞÞ, GSv, HöskÞ, ISG, JónG, KJak, KolH, KÞJ, KLM, MS, RGuðb, SJS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 319 felld með 28:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, GMJ, GAK, JBjarn, JM, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁKÓ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GuðbH, HSH, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, KVM, KaJúl, KÓ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS.

26 þm. (ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, GHH, GSB, GÞÞ, GSv, HöskÞ, ISG, JónG, KJak, KolH, KHG, KÞJ, KLM, MS, RGuðb, SJS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 28:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁKÓ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GuðbH, HSH, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, KVM, KaJúl, KÓ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS.
nei:
GMJ, GAK, JM.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KHG, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, GHH, GSB, GÞÞ, GSv, HöskÞ, ISG, JónG, KJak, KolH, KÞJ, KLM, MS, RGuðb, SJS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.