2008-12-12 15:45:34# 136. lþ.#F 55.#8. fundur. Stjórn fiskveiða., til 15:47:29| A gert 12 16:1
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 136. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 114. mál (aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára). --- Þskj. 123, nál. 314.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:46]

1. gr. samþ. með 29:11 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁKÓ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GuðbH, HSH, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, KVM, KaJúl, KÓ, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, GMJ, GAK, JBjarn, JM, KHG, SJS, ÞBack, ÖJ.

23 þm. (ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, GHH, GSB, GÞÞ, GSv, HöskÞ, ISG, JónG, KJak, KolH, KÞJ, KLM, MS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:46]

Grétar Mar Jónsson:


2. gr. samþ. með 30:10 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁKÓ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GuðbH, HSH, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JBjarn, KVM, KaJúl, KÓ, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, GMJ, GAK, JM, KHG, SJS, ÞBack, ÖJ.

23 þm. (ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, GHH, GSB, GÞÞ, GSv, HöskÞ, ISG, JónG, KJak, KolH, KÞJ, KLM, MS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.