2008-12-12 17:57:18# 136. lþ.#F 56.#4. fundur. Búnaðargjald., til 17:57:40| A gert 15 8:11
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 136. lþ.

Búnaðargjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 206. mál (nýr staðall um atvinnugreinaflokkun). --- Þskj. 279.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:57]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HSH, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JM, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁÓÁ, ÁJ, ÁMM, BJJ, EyH, GHH, GÞÞ, JónG, KolH, MS, SVÓ, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.