2008-12-18 17:39:12# 136. lþ.#F 61.#7. fundur. Verslun með áfengi og tóbak., til 17:40:00| A gert 30 11:47
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 136. lþ.

Verslun með áfengi og tóbak, frh. 2. umr.

Stjfrv., 209. mál (álagning ÁTVR). --- Þskj. 282, nál. 369.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:39]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, HSH, HHj, JóhS, JónG, KVM, KaJúl, KÓ, KLM, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GMJ, JBjarn, JM) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AtlG, ÁJ, ÁÞS, BjörgvS, GAK, GÞÞ, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, KJak, KolH, KHG, KÞJ, LB, MS, RGuðb, SJS, VS, ÞKG) fjarstaddur.

2.--4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, HSH, HHj, HerdÞ, JóhS, JónG, KJak, KaJúl, KÓ, KLM, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GMJ, JBjarn, JM) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, BjörgvS, GAK, GÞÞ, GSv, HöskÞ, IllG, ISG, KVM, KolH, KHG, KÞJ, LB, MS, RGuðb, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.