2008-12-18 18:30:09# 136. lþ.#F 62.#3. fundur. Ársreikningar., til 18:30:23| A gert 23 9:27
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 136. lþ.

Ársreikningar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 212. mál (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli). --- Þskj. 285 (með áorðn. breyt. á þskj. 368).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:30]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, HSH, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁJ, BjörgvS, GAK, GSv, HöskÞ, ISG, JM, KLM, MS, RGuðb, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.