2008-12-19 11:22:29# 136. lþ.#F 63.#3. fundur. Dýravernd., til 11:23:33| A gert 13 15:36
[prenta uppsett í dálka] 63. fundur, 136. lþ.

Dýravernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 186. mál (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild). --- Þskj. 229, nál. 378.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:22]

Brtt. í nál. 378, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

9 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BBj, EBS, GAK, HSH, HerdÞ, ISG, JónG, MS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

9 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BBj, EBS, GAK, HSH, HerdÞ, ISG, JónG, KVM, MS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb.

9 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KJak, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BBj, EBS, GAK, HSH, HerdÞ, ISG, JónG, MS, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.