2008-12-20 09:57:32# 136. lþ.#F 64.#3. fundur. Fjáraukalög 2008., til 10:09:03| A gert 6 9:50
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Fjáraukalög 2008, frh. 2. umr.

Stjfrv., 239. mál. --- Þskj. 350, nál. 384 og 408, brtt. 385.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:04]

[09:58]

Gunnar Svavarsson (um atkvæðagreiðslu):


[09:59]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[10:00]

Magnús Stefánsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:01]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:02]

Forsætisráðherra (Geir H. Haarde) (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 385,1 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 385,2 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KVM, KJak, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.

13 þm. (ÁMM, BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, KaJúl, ÓN, SF, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:05]

Siv Friðleifsdóttir:


Brtt. 385,3--9 samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 385,10 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KJak, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.

14 þm. (ÁI, BjarnB, EMS, EBS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KVM, KaJúl, ÓN, SVÓ, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:06]

Jón Bjarnason:


Sundurliðun 2, svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.

10 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, GAK, JBjarn, JM, KJak, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BjarnB, EMS, EyH, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, IllG, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GAK, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SF, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BJJ, BjarnB, EMS, GMJ, HSH, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, IllG, ISG, JóhS, JónG, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, PHB, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.

16 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, GAK, HSH, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.