2008-12-20 10:15:38# 136. lþ.#F 64.#6. fundur. Frestun á fundum Alþingis., til 10:15:52| A gert 6 9:50
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Frestun á fundum Alþingis, frh. einnar umr.

Stjtill., 264. mál. --- Þskj. 428.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:15]

Till. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KVM, KJak, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖJ.

11 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KaJúl, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.