2008-12-20 10:16:27# 136. lþ.#F 64.#8. fundur. Kjararáð., til 10:18:51| A gert 6 9:50
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Kjararáð, frh. 3. umr.

Stjfrv., 210. mál (launalækkun alþingismanna og ráðherra). --- Þskj. 412.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:18]

[10:16]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GSv, HSH, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, KJak, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖJ.

2 þm. (GAK, JM) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BjarnB, EMS, GMJ, HHj, HerdÞ, HöskÞ, KVM, KaJúl, ÓN, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.