2008-12-20 14:04:37# 136. lþ.#F 64.#11. fundur. Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl., til 14:08:15| A gert 6 9:50
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 136. lþ.

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 247. mál (framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum). --- Þskj. 364, nál. 414, brtt. 421.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:05]

Brtt. 421,1 felld með 27:11 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, JM, KJak, SF, SJS, VS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BBj, EKG, EBS, GHH, GSB, GÞÞ, HHj, ISG, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, StB, ÞKG, ÖS.

25 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, EMS, GMJ, GuðbH, GAK, GSv, HSH, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, KolH, KÞJ, MS, RR, SVÓ, ÞSveinb, ÞBack) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 421,2 felld með 27:12 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, HSH, JM, KJak, SF, SJS, VS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BBj, EKG, EBS, GHH, GSB, GÞÞ, HHj, ISG, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, StB, ÞKG, ÖS.

24 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, EMS, GMJ, GuðbH, GAK, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, KolH, KÞJ, MS, RR, SVÓ, ÞSveinb, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:06]

Árni Þór Sigurðsson:


4. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.