2008-12-22 09:47:46# 136. lþ.#F 66.#1. fundur. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara., til 10:17:43| A gert 22 16:26
[prenta uppsett í dálka] 66. fundur, 136. lþ.

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 2. umr.

Stjfrv., 246. mál (réttindaávinnsla o.fl.). --- Þskj. 363, nál. 425 og 430, brtt. 426 og 429.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:04]

[09:48]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[09:49]

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


[09:50]

Utanríkisráðherra (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir) (um atkvæðagreiðslu):


[09:52]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[09:53]

Jón Magnússon (um atkvæðagreiðslu):


[09:54]

Ágúst Ólafur Ágústsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 429,1 felld með 39:15 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÖJ, AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, HöskÞ, JBjarn, JM.
nei:
KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SVÓ, ÞKG, ÞSveinb, ÖS, ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, StB.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

8 þm. (KVM, RR, ÞBack, EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:56]

Pétur H. Blöndal:


[09:58]

Siv Friðleifsdóttir:


[09:59]

Ögmundur Jónasson:


[10:01]

Ellert B. Schram:


1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

14 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GAK, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, KHG, MS, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, RR, ÞBack) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:04]

Guðjón A. Kristjánsson:


[10:05]

Siv Friðleifsdóttir:


[10:06]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 426 felld með 45:2 atkv. og sögðu

 já:
JM, PHB.
nei:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JBjarn, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KÞJ, KLM, LB, ÓN, RGuðb, SKK, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

8 þm. (EyH, GAK, HöskÞ, JónG, KHG, MS, SF, VS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, RR, ÞBack) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:08]

Pétur H. Blöndal:


[10:09]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 429,2--5 felld með 39:15 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EyH, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SF, SJS, VS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

8 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, RR, ÞBack) fjarstaddir.

2.--7. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GAK, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, KHG, RR, ÞBack) fjarstaddir.

8. gr. samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
KHG.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GAK, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, RR, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:11]

Ögmundur Jónasson:


9. gr. samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
KHG.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GAK, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, RR, ÞBack) fjarstaddir.

10.--11. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GAK, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, RR, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 429,6 felld með 38:15 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, EBS, EyH, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SF, SJS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

2 þm. (GAK, VS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, RR, ÞBack) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:14]

Ögmundur Jónasson:


[10:15]

Pétur H. Blöndal:


12. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GAK, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EMS, GMJ, GSv, HSH, JóhS, KVM, RR, ÞBack) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.