2008-12-22 18:21:09# 136. lþ.#F 67.#4. fundur. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara., til 18:21:53| A gert 23 9:23
[prenta uppsett í dálka] 67. fundur, 136. lþ.

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 3. umr.

Stjfrv., 246. mál (réttindaávinnsla o.fl.). --- Þskj. 363.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:21]

Frv. samþ. með 38:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
KHG.

14 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, EyH, GMJ, GAK, HöskÞ, JBjarn, JM, KJak, KolH, MS, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁKÓ, EMS, GSv, HSH, KVM, LB, RGuðb, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.