2008-12-22 19:22:29# 136. lþ.#F 68.#2. fundur. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða., til 19:22:39| A gert 6 16:7
[prenta uppsett í dálka] 68. fundur, 136. lþ.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 219. mál (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 297 (með áorðn. breyt. á þskj. 461).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:22]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.

8 þm. (EMS, HSH, KVM, KJak, KÞJ, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.