2008-12-22 19:22:55# 136. lþ.#F 68.#3. fundur. Stimpilgjald., til 19:23:09| A gert 6 16:7
[prenta uppsett í dálka] 68. fundur, 136. lþ.

Stimpilgjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 213. mál (fjárnámsendurrit). --- Þskj. 286.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:23]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, RR, RGuðb, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.

8 þm. (EMS, HSH, KVM, KJak, KÞJ, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.