Fundargerð 136. þingi, 66. fundi, boðaður 2008-12-22 09:30, stóð 09:35:54 til 15:08:35 gert 22 16:26
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

66. FUNDUR

mánudaginn 22. des.,

kl. 9.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[09:36]

Útbýting þingskjals:


Lengd þingfundar.

[09:36]

Forseti lagði til, með vísan til 4. mgr. 10. gr. þingskapa, að vikið yrði frá ákvæðum um lengd þingfundar.


Afbrigði um dagskrármál.

[09:36]

[Fundarhlé. --- 09:36]


Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 2. umr.

Stjfrv., 246. mál (réttindaávinnsla o.fl.). --- Þskj. 363, nál. 425 og 430, brtt. 426 og 429.

[09:47]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og allshn.


Fjárlög 2009, 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 360, frhnál. 440 og 450, brtt. 441, 442, 443, 444 og 445.

[10:17]

[10:49]

Útbýting þingskjala:

[11:23]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:38]

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:31]


Fjárlög 2009, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 360, frhnál. 440 og 450, brtt. 441, 442, 443, 444, 445, 448 og 462.

[13:35]

[14:21]

Útbýting þingskjals:

[14:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stimpilgjald, 2. umr.

Stjfrv., 213. mál (fjárnámsendurrit). --- Þskj. 286, nál. 447.

[15:04]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ríkisútvarpið ohf., 3. umr.

Frv. menntmn., 262. mál. --- Þskj. 424.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[15:07]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 15:08.

---------------