Fundargerð 136. þingi, 124. fundi, boðaður 2009-04-02 11:00, stóð 11:01:23 til 02:00:20 gert 3 7:57
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

124. FUNDUR

fimmtudaginn 2. apríl,

kl. 11 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[11:01]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[11:01]

Forseti tilkynnti að um kl. hálftvö færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 6. þm. Norðaust.


Óundirbúinn fyrirspurnatími.


Fyrningarleið í sjávarútvegi.

[11:02]

Spyrjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Hatton-Rockall svæðið og deilur við Breta.

[11:08]

Spyrjandi var Siv Friðleifsdóttir.


Breytingar á stjórnarskrá.

[11:15]

Spyrjandi var Bjarni Benediktsson.


Bætur til Breiðavíkurdrengjanna.

[11:21]

Spyrjandi var Grétar Mar Jónsson.


Staðgöngumæðrun.

[11:25]

Spyrjandi var Ragnheiður E. Árnadóttir.


Tilhögun þingfundar.

[11:31]

Forseti bar upp tillögu um að þingfundur gæti staðið þar til umræðum um dagskrármálin lyki.


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 407. mál (hærra endurgreiðsluhlutfall). --- Þskj. 691.

[11:31]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 893).


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 397. mál (styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar). --- Þskj. 812, frhnál. 861.

[11:38]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 894).


Visthönnun vöru sem notar orku, frh. 3. umr.

Stjfrv., 335. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 813, brtt. 830.

[11:40]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 895).


Stjórnarskipunarlög, 2. umr.

Frv. JóhS o.fl., 385. mál (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur). --- Þskj. 648, nál. 881 og 892, brtt. 805 og 882.

[11:41]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:46]


Umræður utan dagskrár.

Uppbygging atvinnulífs og staða ríkissjóðs.

[13:54]

Málshefjandi var Birkir J. Jónsson.


Um fundarstjórn.

Umræða um dagskrármál.

[14:29]

Málshefjandi var Arnbjörg Sveinsdóttir.


Stjórnarskipunarlög, frh. 2. umr.

Frv. JóhS o.fl., 385. mál (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur). --- Þskj. 648, nál. 881 og 892, brtt. 805 og 882.

[14:40]

[17:38]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 19:44]


Um fundarstjórn.

Framhald þingfundar.

[20:15]

Málshefjandi var Jón Magnússon.


Stjórnarskipunarlög, frh. 2. umr.

Frv. JóhS o.fl., 385. mál (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur). --- Þskj. 648, nál. 881 og 892, brtt. 805 og 882.

[20:40]

[21:22]

Útbýting þingskjala:

[23:51]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 6.--10. mál.

Fundi slitið kl. 02:00.

---------------