Útbýting 137. þingi, 12. fundi 2009-05-29 15:58:15, gert 2 8:30

Fjármálafyrirtæki, 33. mál, frhnál. meiri hluta viðskn., þskj. 77; frhnál. minni hluta viðskn., þskj. 78.

Niðurstaða nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum, 67. mál, fsp. GStein, þskj. 75.

Skipting byggðakvóta, 12. mál, svar slrh., þskj. 76.

Vátryggingastarfsemi, 53. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 53.