Útbýting 138. þingi, 67. fundi 2010-01-08 17:59:52, gert 11 9:10

Áminningar vegna eyðslu umfram fjárheimildir, 280. mál, svar fjmrh., þskj. 627.

Frestun á fundum Alþingis, 353. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 629.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 228. mál, þskj. 484.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010, 352. mál, nál. allshn., þskj. 630; brtt. allshn., þskj. 631.