Útbýting 138. þingi, 124. fundi 2010-05-17 17:36:20, gert 8 10:12

Embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála, 511. mál, nál. allshn., þskj. 1115.

Fjármálafyrirtæki, 343. mál, brtt. 2. minni hluta viðskn., þskj. 1120.

Styrkir til útgáfumála og eftirlit með notkun fjár, 384. mál, svar menntmrh., þskj. 1118.