Útbýting 138. þingi, 142. fundi 2010-06-15 21:59:39, gert 16 14:23

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 255. mál, nál. 2. minni hluta viðskn., þskj. 1383.

Skipun nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi, 676. mál, þáltill. viðskn., þskj. 1373.