Útbýting 138. þingi, 50. fundi 2009-12-18 10:31:46, gert 19 11:51

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, 17. mál, frhnál. sjútv.- og landbn., þskj. 475.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 228. mál, brtt. LMós, þskj. 489.

Heimild til samninga um álver í Helguvík, 89. mál, nál. iðnn., þskj. 487.

Stjórn fiskveiða, 174. mál, nál. meiri hluta sjútv.- og landbn., þskj. 488.