Fundargerð 138. þingi, 21. fundi, boðaður 2009-11-06 10:30, stóð 10:31:21 til 16:00:39 gert 6 16:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

21. FUNDUR

föstudaginn 6. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:31]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að tvær utandagskrárumræður færu fram þennan dag. Hin fyrri að beiðni hv. 5. þm. Reykv. s., og hin síðari að beiðni hv. 2. þm. Suðvest.


Störf þingsins.

Ummæli í utandagskrárumræðu -- loftslagsráðstefna -- þjóðgarðurinn Snæfellsjökull -- lán OR.

[10:32]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Nauðungarsala, 3. umr.

Stjfrv., 90. mál (frestun uppboðs). --- Þskj. 174.

Enginn tók til máls.

[11:03]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 182).


Umræður utan dagskrár.

Afskriftir skulda og samkeppnisstaða fyrirtækja.

[11:04]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Eftirlit með þjónustu og hlutum sem hafa hernaðarlega þýðingu, 1. umr.

Stjfrv., 115. mál (heildarlög). --- Þskj. 128.

[11:38]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og utanrmn.


Heilbrigðisstarfsmenn, 1. umr.

Stjfrv., 116. mál (heilbrigðismál). --- Þskj. 129.

[11:47]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og heilbrn.


Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 1. umr.

Frv. ÁI o.fl., 93. mál (undanþága frá lögum um frístundabyggð). --- Þskj. 95.

[12:00]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allshn.

[Fundarhlé. --- 12:14]

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Staða efnahagsmála í kjölfar vaxtaákvörðunar Seðlabankans.

[13:34]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Bjarni Benediktsson.


Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála, frh. fyrri umr.

Þáltill. BjarnB o.fl., 3. mál. --- Þskj. 3.

[14:25]

Hlusta | Horfa

[15:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og efh.- og skattn.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 16:00.

---------------