Fundargerð 138. þingi, 137. fundi, boðaður 2010-06-11 12:00, stóð 12:02:51 til 21:47:43 gert 12 10:49
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

137. FUNDUR

föstudaginn 11. júní,

kl. 12 á hádegi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[12:02]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[12:03]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að kl. 3 færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Norðvest.


Óundirbúinn fyrirspurnatími.


Vatnalög og réttindi landeigenda.

[12:03]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Bjarni Benediktsson.


Skuldavandi heimilanna.

[12:11]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.


Aðgangur að framhaldsskólum.

[12:18]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Ragnheiður Ríkharðsdóttir.


Aðild Íslands að ESB.

[12:26]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Gunnar Bragi Sveinsson.


Ummæli þingmanns um ráðherra.

[12:33]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Um fundarstjórn.

Svar við fyrirspurn, vatnalög, stjórnlagaþing.

[12:38]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Vigdís Hauksdóttir.

[12:48]

Útbýting þingskjala:


Geislavarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 543. mál (bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum). --- Þskj. 933, nál. 1236.

[12:50]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 485. mál (ein hjúskaparlög). --- Þskj. 836.

[12:52]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1302).


Mat á umhverfisáhrifum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 514. mál (lengri úrskurðarfrestur ráðherra). --- Þskj. 1274.

[12:58]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1303).


Olíugjald og kílómetragjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 531. mál (sala litaðrar olíu). --- Þskj. 1275.

[13:05]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1304).


Bygging nýs Landspítala við Hringbraut, frh. 3. umr.

Stjfrv., 548. mál (heildarlög). --- Þskj. 1276.

[13:06]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1305).


Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda, frh. 3. umr.

Stjfrv., 558. mál (greiðsluskylda vegna fræðslusjóða). --- Þskj. 948.

[13:14]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1306).


Lokafjárlög 2008, frh. 3. umr.

Stjfrv., 391. mál. --- Þskj. 1239.

[13:18]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1307).


Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 506. mál (ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis). --- Þskj. 893, nál. 1264.

[13:24]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og efh.- og skattn.


Hafnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 525. mál (innheimta aflagjalds). --- Þskj. 914, nál. 1260.

[13:27]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Gjaldeyrismál og tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 645. mál (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands). --- Þskj. 1165, nál. 1262.

[13:28]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, frh. 2. umr.

Frv. viðskn., 653. mál (framlenging frestunar á gjaldtöku). --- Þskj. 1217.

[13:29]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingakerfum ríkisins, frh. síðari umr.

Þáltill. fjárln., 220. mál. --- Þskj. 244.

[13:30]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1310).


Loftferðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 567. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 957, nál. 1249.

[13:31]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 517. mál (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna). --- Þskj. 1187, frhnál. 1220.

[13:35]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1312).


Um fundarstjórn.

Atkvæðaskýring ráðherra.

[13:44]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Afbrigði um dagskrármál.

[13:45]

Hlusta | Horfa


Lengd þingfundar.

[13:46]

Hlusta | Horfa

Forseti bar fram tillögu um að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kveða á um.

[13:46]

Útbýting þingskjals:


Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 343. mál (hertar reglur). --- Þskj. 614 (með áorðn. breyt. á þskj. 1096, 1114), nál. 1114, frhnál. 1263, 1288 og 1289, brtt. 1120.

[13:47]

Hlusta | Horfa

[14:42]

Útbýting þingskjala:

[15:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Umræður utan dagskrár.

Staða hestatengdrar starfsemi í kjölfar hrossapestarinnar.

[15:03]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Einar K. Guðfinnsson.

[15:33]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 15:33]


Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 343. mál (hertar reglur). --- Þskj. 1170, nál. 1114, frhnál. 1263, 1288 og 1289, brtt. 1120.

[16:06]

Hlusta | Horfa

[17:33]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Afbrigði um dagskrármál.

[17:34]

Hlusta | Horfa


Stjórnlagaþing, frh. 2. umr.

Stjfrv., 152. mál (heildarlög). --- Þskj. 168, nál. 1208, 1222 og 1227, brtt. 1209.

[17:38]

Hlusta | Horfa

[17:50]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 18:50]

[20:01]

Útbýting þingskjala:

[20:02]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 343. mál (hertar reglur). --- Þskj. 1170, nál. 1114, frhnál. 1263, 1288 og 1289, brtt. 1120 og 1320.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Höfundalög, 2. umr.

Stjfrv., 523. mál (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.). --- Þskj. 912, nál. 1287.

[20:58]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, 2. umr.

Stjfrv., 574. mál (heildarlög). --- Þskj. 965, nál. 1279, brtt. 1295.

[21:07]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, 2. umr.

Stjfrv., 556. mál (EES-reglur, aukin vernd launamanna). --- Þskj. 946, nál. 1290.

[21:43]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 19. og 22. mál.

Fundi slitið kl. 21:47.

---------------