Útbýting 139. þingi, 51. fundi 2010-12-17 10:31:44, gert 20 14:11

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 301. mál, brtt. PHB o.fl., þskj. 571.

Virðisaukaskattur, 208. mál, nál. efh.- og skattn., þskj. 581; brtt. MSch og ÁI, þskj. 582.