Útbýting 139. þingi, 51. fundi 2010-12-17 12:14:10, gert 20 14:11

Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra, 339. mál, nál. 2. minni hluta fél.- og trn., þskj. 583.

Skattar og gjöld, 313. mál, brtt. meiri hluta efh.- og skattn., þskj. 584; brtt. EyH og BJJ, þskj. 585.