Útbýting 139. þingi, 51. fundi 2010-12-17 13:33:50, gert 20 14:11

Ráðstöfunarfé ráðherra, 325. mál, svar iðnrh., þskj. 562.

Skattar og gjöld, 313. mál, nál. meiri hluta efh.- og skattn., þskj. 600.

Stjórnarráð Íslands, 302. mál, brtt. RM, þskj. 602.

Umgengni um nytjastofna sjávar, 203. mál, nál. sjútv.- og landbn., þskj. 586.