Útbýting 139. þingi, 51. fundi 2010-12-17 14:28:08, gert 20 14:11

Fjarskipti, 394. mál, frv. BVG o.fl., þskj. 603.

Málefni fatlaðra, 256. mál, brtt. ÁJ, þskj. 593.

Skattar og gjöld, 313. mál, nál. 1. minni hluta efh.- og skattn, þskj. 594; brtt. 1. minni hluta efh.- og skattn, þskj. 595.