Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 201. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Prentað upp.

Þskj. 1598  —  201. mál.
Viðbót.
Breytingartillögurvið frv. til l. um skeldýrarækt.

Frá 1. minni hluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar (LRM, ÓÞ, HHj, BVG).     1.      Við 1. gr.
                  a.      Í stað orðsins „Markmið“ komi: Meginmarkmið.
                  b.      Við bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Að auki stefna lögin að viðhaldi líffræðilegrar fjölbreytni og verndun náttúru við ræktun skeldýra.
     2.      Fyrri málsliður 2. gr. orðist svo: Lög þessi taka til ræktunar skeldýra sem fram fer í söltu vatni á íslensku forráðasvæði.
     3.      6. tölul. 3. gr. orðist svo: Ræktunarsvæði: Afmarkað svæði þar sem skeldýraræktarfyrirtæki ræktar skeldýr.
     4.      Við 4. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Landhelgisgæsla Íslands annast eftirlit með skeldýraræktarbúnaði á hafi úti.
     5.      Við 5. gr.
                  a.      Í stað orðsins „skipulag“ í fyrri málslið 1. mgr. komi: fyrirkomulag.
                  b.      Á eftir orðinu „Matvælastofnunar“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: Náttúrufræðistofnunar Íslands.
                  c.      Í stað orðsins „tvær“ í síðari málslið 2. mgr. komi: fjórar.
     6.      Við 6. gr.
                  a.      Á eftir orðinu „Matvælastofnunar“ í 4. málsl. komi: Náttúrufræðistofnunar Íslands.
                  b.      Í stað orðsins „tvær“ í lokamálslið komi: fjórar.
     7.      Við 7. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „Siglingastofnunar Íslands“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: Umhverfisstofnunar.
                  b.      Í stað orðsins „tvær“ í síðari málslið 2. mgr. komi: fjórar.
                  c.      Við 2. málsl. 3. mgr. bætist: og eftir atvikum starfsleyfi samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir eða staðfesting Umhverfisstofnunar á að þess gerist ekki þörf.
                  d.      Í stað orðsins „tveggja“ í 1. málsl. 5. mgr. komi: þriggja.
                  e.      Í stað orðsins „fimm“ í 1. málsl. 5. mgr. komi: sex.
     8.      Við 9. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „Siglingastofnunar Íslands“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: Umhverfisstofnunar.
                  b.      Í stað orðsins „tvær“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: fjórar.
                  c.      Við 2. málsl. 4. mgr. bætist: og áætlun um fyrirhugaða vöktun á ræktunarsvæðinu.
                  d.      Í stað orðsins „sjö“ í 6. mgr. komi: tíu.
                  e.      Lokamálsgrein falli brott.
     9.      Orðin „og skýrslugjöf“ falli brott úr fyrirsögn 12. gr.
     10.      Við 17. gr.
                  a.      Við 2. málsl. bætist: og framkvæmd og umfang heilnæmiskannana.
                  b.      Á eftir orðinu „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 5. málsl. komi: Landhelgisgæslu Íslands.
                  c.      Í stað orðanna „og Sambands íslenskra sveitarfélaga“ í 5. málsl. komi: Sambands íslenskra sveitarfélaga og Umhverfisstofnunar.
                  d.      Í stað orðsins „tvær“ í lokamálslið komi: fjórar.
     11.      19. gr. orðist svo:
                      Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2011.