Útbýting 140. þingi, 75. fundi 2012-03-20 13:33:21, gert 22 14:57
Alþingishúsið

Útbýtt utan þingfundar 19. mars:

Bann við lúðuveiðum, 504. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1011.

Brottfall ýmissa laga, 382. mál, nál. m. brtt. allsh.- og menntmn., þskj. 1014.

Málefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingis, 307. mál, þskj. 1000.

Skipulagslög, 105. mál, þskj. 996.

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2010, 634. mál, álit stjórnsk.- og eftirln., þskj. 1016.

Starfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks, 549. mál, svar iðnrh., þskj. 1012.

Stefna um beina erlenda fjárfestingu, 385. mál, nál. m. brtt. efh.- og viðskn., þskj. 1015.

Tekjustofnar sveitarfélaga, 633. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 1013.

Útbýtt á fundinum:

Ræktun erfðabreyttra plantna, 479. mál, svar umhvrh., þskj. 954.