Útbýting 140. þingi, 81. fundi 2012-03-30 17:19:44, gert 12 13:10
Alþingishúsið

Aðstaða og skipulag á Hveravöllum, 725. mál, fsp. MT, þskj. 1163.

Ábyrgðarsjóður launa, 693. mál, stjfrv. (velfrh.), þskj. 1125.

Bókmenntasjóður o.fl., 654. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 1048.

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, 699. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 1132.

Félagsleg aðstoð, 711. mál, frv. GÞÞ o.fl., þskj. 1144.

Framhaldsskólar, 715. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 1150.

Greiðsluaðlögun einstaklinga, 698. mál, frv. meiri hluta velfn., þskj. 1131.

Hagsmunir ferðaþjónustunnar, 723. mál, fsp. TM, þskj. 1161.

Hlutafélög, 703. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 1136.

Innheimtulög, 705. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 1138.

Kostnaður Ríkisútvarpsins vegna launa o.fl., 597. mál, svar menntmrh., þskj. 1146.

Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki, 716. mál, frv. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 1151.

Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum, 712. mál, þáltill. EyH o.fl., þskj. 1145.

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk, 692. mál, stjfrv. (velfrh.), þskj. 1124.

Sala fasteigna og skipa, 701. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 1134.

Staðfesting aðalskipulags Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar, 724. mál, fsp. MT, þskj. 1162.

Starfsmannaleigur, 691. mál, stjfrv. (velfrh.), þskj. 1123.

Styrkir til rannsókna í ferðaþjónustu, 726. mál, fsp. MT, þskj. 1164.

Sviðslistalög, 655. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 1049.

Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta, 695. mál, frv. EyH o.fl., þskj. 1127.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um stjórn fiskveiða, 681. mál, þáltill. VSk, þskj. 1109.