Fundargerð 140. þingi, 111. fundi, boðaður 2012-06-01 10:30, stóð 10:30:54 til 00:23:57 gert 4 8:27
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

111. FUNDUR

föstudaginn 1. júní,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um skriflegt svar.

[10:30]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að svar við fyrirspurn á þskj. 1264 mundi dragast.

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Óundirbúinn fyrirspurnatími.

[10:31]

Hlusta | Horfa


Frumvörp um fiskveiðimálefni.

[10:31]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Kristján Þór Júlíusson.


Lokun útibúa Landsbankans á landsbyggðinni.

[10:39]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Jón Bjarnason.


Eigendastefna Landsbankans.

[10:47]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Eygló Harðardóttir.


Veiðigjald og eignir Landsbankans.

[10:54]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Einar K. Guðfinnsson.


Veiðigjald og forsendur fjárlaga.

[11:01]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Sigurður Ingi Jóhannsson.


Um fundarstjórn.

Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða.

[11:08]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Jón Gunnarsson.


Lengd þingfundar.

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.

[11:37]

Hlusta | Horfa


Afbrigði um dagskrármál.

[11:39]

Hlusta | Horfa


Lokafjárlög 2010, frh. 3. umr.

Stjfrv., 188. mál. --- Þskj. 192.

[11:39]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1438).


Sjúkratryggingar og lyfjalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 256. mál (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði og lyfjagagnagrunnur). --- Þskj. 1282, nál. 1351 og 1405, brtt. 1412.

[11:40]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1439).


Vörumerki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 269. mál (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.). --- Þskj. 1299.

[11:49]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1440).


Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, frh. 3. umr.

Stjfrv., 278. mál (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 1300.

[11:49]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1441).


Siglingalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 348. mál (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum, EES-reglur). --- Þskj. 1301, brtt. 1406.

[11:50]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1442).


Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 367. mál (breyting ýmissa ákvæða). --- Þskj. 1335, brtt. 1404.

[11:52]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1443).


Brottfall ýmissa laga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 382. mál (úrelt lög). --- Þskj. 1337.

[11:54]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1444).


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 610. mál (lánshæfismatsfyrirtæki). --- Þskj. 960, nál. 1360.

[11:54]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1445).


Ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 611. mál (losun gróðurhúsalofttegunda). --- Þskj. 961, nál. 1361.

[11:55]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1446).


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 612. mál (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur). --- Þskj. 962, nál. 1362.

[11:56]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1447).


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 621. mál (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki). --- Þskj. 979, nál. 1363.

[11:57]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1448).


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 633. mál (hesthús). --- Þskj. 1013, nál. 1421, brtt. 1422.

[11:57]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Barnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 290. mál (réttindi barns, forsjá, umgengni o.fl.). --- Þskj. 328, nál. 1427, brtt. 1428.

[12:08]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og velfn.


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 344. mál (varnir gegn kynferðislegri misnotkun barna). --- Þskj. 420, nál. 1339.

[12:30]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Loftferðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 349. mál (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 425, nál. 1267.

[12:33]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og um.- og samgn.


Menningarminjar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 316. mál (heildarlög). --- Þskj. 370, nál. 1345, brtt. 1346.

[12:39]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og allsh.- og menntmn.


Myndlistarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 467. mál (heildarlög). --- Þskj. 713, nál. 1333, brtt. 1334.

[12:48]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Háskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 468. mál (sjálfstæði og lýðræði í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda). --- Þskj. 714, nál. 1381, brtt. 1382.

[12:54]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Matvæli, frh. 2. umr.

Stjfrv., 387. mál (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur). --- Þskj. 503, nál. 1332.

[12:59]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og atvinnuvn.


Réttindagæsla fyrir fatlað fólk, frh. 2. umr.

Stjfrv., 692. mál (ráðstafanir til að draga úr nauðung í þjónustu). --- Þskj. 1124, nál. 1419.

[13:01]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 736. mál (heildarlög). --- Þskj. 1174, nál. 1418.

[13:05]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .

[Fundarhlé. --- 13:09]


Veiðigjöld, 2. umr.

Stjfrv., 658. mál (heildarlög). --- Þskj. 1053, nál. 1432, 1435 og 1436, brtt. 1433 og 1434.

[14:15]

Hlusta | Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 19:04]


Um fundarstjórn.

Umræður um veiðigjöld og sjómannadagurinn.

[19:29]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Einar K. Guðfinnsson.


Veiðigjöld, frh. 2. umr.

Stjfrv., 658. mál (heildarlög). --- Þskj. 1053, nál. 1432, 1435 og 1436, brtt. 1433 og 1434.

[19:47]

Hlusta | Horfa

[00:21]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 24.--34. mál.

Fundi slitið kl. 00:23.

---------------