Útbýting 141. þingi, 85. fundi 2013-02-21 15:27:16, gert 21 16:31
Alþingishúsið

Boðuð gjaldskrárhækkun Íslandspósts, 612. mál, fsp. JBjarn, þskj. 1050.

Gjöld á efni til flutnings og dreifingar rafmagns, 613. mál, fsp. JBjarn, þskj. 1051.

Neytendalán, 220. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 1060; brtt. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 1061.

Undirbúningur lagafrumvarpa um bætta heildarumgjörð laga og reglna um íslenskt fjármálakerfi, 614. mál, skýrsla atvvrh., þskj. 1058.

Vottun á stjórnkerfi upplýsingaöryggis, 611. mál, fsp. GÞÞ, þskj. 1049.