Útbýting 142. þingi, 22. fundi 2013-07-04 13:52:57, gert 15 10:42
Alþingishúsið

Frestun á fundum Alþingis, 32. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 77.

Seðlabanki Íslands, 20. mál, brtt. JÞÓ o.fl., þskj. 74.

Veiðigjöld, 15. mál, nál. m. brtt. meiri hluta atvinnuvn., þskj. 73.

Veiting ríkisborgararéttar, 33. mál, frv. HHG o.fl., þskj. 78.

Þingsköp Alþingis, 30. mál, nál. m. brtt. 1. minni hluta stjórnsk.- og eftirln., þskj. 75; nál. 2. minni hluta stjórnsk.- og eftirln., þskj. 76.