Útbýting 143. þingi, 40. fundi 2013-12-18 10:32:19, gert 26 11:22
Alþingishúsið

Fjáraukalög 2013, 199. mál, nál. minni hluta fjárln., þskj. 399; brtt. minni hluta fjárln., þskj. 401.

Tollalög o.fl., 205. mál, nál. m. brtt. efh.- og viðskn., þskj. 398.