Útbýting 143. þingi, 40. fundi 2013-12-18 15:02:15, gert 26 11:22
Alþingishúsið

Opinber skjalasöfn, 246. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 403.

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014, 2. mál, nál. 3. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 405; nál. 1. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 406; brtt. 1. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 407.

Vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga, 168. mál, brtt. efh.- og viðskn., þskj. 408.