Útbýting 144. þingi, 70. fundi 2015-02-25 19:47:55, gert 12 8:52
Alþingishúsið

Fjármálafyrirtæki, 571. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 990.

Fjöldi legurýma, 575. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 998.

Könberg-skýrslan, 517. mál, svar heilbrrh., þskj. 991.

Nauðungarsala, 573. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 995.

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, 376. mál, nál. meiri hluta allsh.- og menntmn., þskj. 994.

Skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög, 572. mál, frv. BirgJ o.fl., þskj. 993.

Tekjustofnar sveitarfélaga, 574. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 996.