Útbýting 144. þingi, 137. fundi 2015-06-25 16:00:15, gert 24 9:16
Alþingishúsið

Almannatryggingar, 322. mál, brtt. velfn., þskj. 1477.

Alþjóðleg öryggismál o.fl., 628. mál, nál. meiri hluta utanrmn., þskj. 1474; nál. m. brtt. 1. minni hluta utanrmn., þskj. 1475.

Orkuskipti í samgöngum samin af Grænu orkunni, samstarfsvettvangi um orkuskipti, 806. mál, skýrsla iðn.- og viðskrh., þskj. 1476.

Staða hafna, 807. mál, beiðni HE o.fl. um skýrslu, þskj. 1478.

Utanlandsferðir, 759. mál, svar fjmrh., þskj. 1473.