Útbýting 144. þingi, 9. fundi 2014-09-22 15:05:50, gert 23 8:47
Alþingishúsið

Fríverslunarsamningur við Japan, 127. mál, þáltill. ÖS o.fl., þskj. 129.

Fæðispeningar fanga, 129. mál, fsp. HHG, þskj. 131.

Greiðslur til upplýsingatæknifyrirtækja, 128. mál, fsp. HHG, þskj. 130.

Nýting eyðijarða í ríkiseigu, 126. mál, þáltill. SilG o.fl., þskj. 128.

Veikleikar í framkvæmd fjárlaga fyrir árið 2014, 125. mál, skýrsla fjárln., þskj. 127.