Útbýting 144. þingi, 34. fundi 2014-11-18 16:36:48, gert 19 8:8
Alþingishúsið

Fjáraukalög 2014, 367. mál, nál. 1. minni hluta fjárln., þskj. 554; brtt. 1. minni hluta fjárln., þskj. 555, 556.

Fjöldi nemenda í framhaldskólum, 235. mál, svar menntmrh., þskj. 533.

Fjöldi opinberra starfa, 300. mál, svar fél.- og húsnrh., þskj. 539.

Fjöldi opinberra starfa, 303. mál, svar umhvrh., þskj. 540.

Plastúrgangur, 314. mál, svar umhvrh., þskj. 541.