Útbýting 144. þingi, 46. fundi 2014-12-11 22:12:28, gert 19 9:48
Alþingishúsið

Eftirlit með framkvæmd laga um vexti og verðtryggingu, 464. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 716.

Handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar, 463. mál, stjfrv. (forsrh.- og dómsmrh.), þskj. 715.

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, 405. mál, nál. m. brtt. efh.- og viðskn., þskj. 717.

Tekjustofnar sveitarfélaga, 366. mál, nál. m. brtt. um.- og samgn., þskj. 718.

Virðisaukaskattur o.fl., 2. mál, brtt. JÞÓ o.fl., þskj. 713, 714.