Fundargerð 144. þingi, 114. fundi, boðaður 2015-05-28 10:00, stóð 10:02:35 til 18:09:26 gert 29 8:3
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

114. FUNDUR

fimmtudaginn 28. maí,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um skriflegt svar.

[10:02]

Horfa

Forseti tilkynnti að svar við fyrirspurn á þskj. 1256 mundi dragast.


Störf þingsins.

[10:02]

Horfa

Umræðu lokið.


Stefna stjórnvalda um lagningu raflína, frh. síðari umr.

Stjtill., 321. mál. --- Þskj. 392, nál. 973 og 986, frhnál. 1228.

[10:38]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1355).


Raforkulög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 305. mál (kerfisáætlun, EES-reglur). --- Þskj. 1005, nál. 1091 og 1226, brtt. 1092, 1227 og 1337.

[10:54]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1356).


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 632. mál (hugverkaréttindi, EES-reglur). --- Þskj. 1088, nál. 1241.

[11:13]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1357).


Slysatryggingar almannatrygginga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 402. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 578, nál. 1272, brtt. 1273.

[11:14]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Lyfjalög, 2. umr.

Stjfrv., 408. mál (auglýsingar). --- Þskj. 605, nál. 1277.

[11:23]

Horfa

[Fundarhlé. --- 11:51]

[15:01]

Horfa

[15:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jarðalög, 3. umr.

Stjfrv., 74. mál (landnotkun og sala ríkisjarða). --- Þskj. 858, nál. 1029, frhnál. 1223, brtt. 884.

[17:34]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lax- og silungsveiði, 2. umr.

Stjfrv., 514. mál (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags). --- Þskj. 891, nál. 1275.

[17:39]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 418. mál (hafnríkisaðgerðir). --- Þskj. 626, nál. 1310.

[17:46]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum, 2. umr.

Stjfrv., 512. mál (heildarlög, strangari reglur). --- Þskj. 889, nál. 1253, brtt. 1350.

[17:51]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:08]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 11.--26. mál.

Fundi slitið kl. 18:09.

---------------