Útbýting 145. þingi, 125. fundi 2016-06-02 17:51:33, gert 3 13:52
Alþingishúsið

Aðgerðaáætlun um orkuskipti, 802. mál, stjtill. (iðn.- og viðskrh.), þskj. 1405.

Áhættumat vegna ferðamennsku, 326. mál, nál. atvinnuvn., þskj. 1442.

Drekasvæðið, 808. mál, fsp. ÓP, þskj. 1453.

Fjármagnsflutningar og skattgreiðslur álfyrirtækja, 623. mál, svar fjmrh., þskj. 1432.

Fundahöld, 698. mál, svar menntmrh., þskj. 1452.

Fundahöld, 700. mál, svar heilbrrh., þskj. 1454.

Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands við meðferð hjá kírópraktorum, 755. mál, svar heilbrrh., þskj. 1455.

Kynjahlutföll í utanlandsferðum á vegum Alþingis, 619. mál, svar fors., þskj. 1457.

Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir, 714. mál, svar utanrrh., þskj. 1471.

Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi, 805. mál, skýrsla forsrh., þskj. 1435.

Sjúkratryggingar, 676. mál, nál. m. brtt. velfn., þskj. 1433.

Stofnun loftslagsráðs, 131. mál, nál. um.- og samgn., þskj. 1450.

Tekjur af auðlegðarskatti, 809. mál, fsp. SJS, þskj. 1473.

Undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma, 114. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1434.

Uppsögn samkomulags við þjóðkirkjuna um kirkjujarðir, 806. mál, þáltill. BirgJ o.fl., þskj. 1436.

Viðurkenning á þjóðarmorði á Armenum, 807. mál, þáltill. BirgJ o.fl., þskj. 1451.