Útbýting 145. þingi, 42. fundi 2015-11-27 14:54:38, gert 27 14:8
Alþingishúsið

Alþjóðlegt bann við nýjum kolanámum, 386. mál, fsp. KJak, þskj. 522.

Framkvæmd þingsályktunar um að draga úr plastpokanotkun, 388. mál, fsp. OH, þskj. 524.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 387. mál, fsp. HHG, þskj. 523.

Sala fasteigna og skipa, 376. mál, frv. efh.- og viðskn., þskj. 509.

Siglingalög o.fl., 375. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 508.