Útbýting 145. þingi, 46. fundi 2015-12-03 10:32:28, gert 16 13:59

Ákvæði um greiðslu sérstakrar framfærsluuppbótar í samræmi við búsetu hér á landi, 408. mál, fsp. SÞÁ, þskj. 570.

Neytendasamningar, 402. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 548.

Opinber fjármál, 148. mál, þskj. 525.

Stofnun ofbeldisvarnaráðs, 409. mál, þáltill. VBj o.fl., þskj. 571.